پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیردولتی حضرت ابوالفضل (شعبه شهید کشوری) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

معرفی مدیریت

حسین کریمی

متولد 1350، دارای 28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

سوابق اجرایی وآموزشی:

*۷سال آموزگار مدارس ابتدایی درپایه های چهارم وپنجم.
*۴سال معلم راهنمای شهری وروستایی مدارس.
*۸سال مدیر مدارس ابتدایی دولتی وغیر دولتی آموزش وپرورش ناحیه ۲ اصفهان.
*۴سال کارشناس مسئول آموزش ابتدایی اداره آموزش وپرورش ناحیه ۲ اصفهان.
*۳سال اعزام به خارج (راهبر آموزشی مدارس جمهوری اسلامی ایران در قطر وبحرین)
*نماینده مدیران مدارس ابتدایی ناحیه۲اصفهان به مدت ۵سال.
*دبیر شورای برنامه ریزی اداره آموزش وپرورش ناحیه۲ به مدت۲سال.
*عضویت درشورای انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش ناحیه۲اصفهان به مدت ۵سال.
*عضویت در کمیته پژوهش اداره آموزش وپرورش ناحیه۲ اصفهان به مدت ۲سال.
*مدرس دوره های ضمن خدمت معلمان(الگوهای تدریس برتر،دروس جدید التالیف وارزشیابی کیفی-توصیفی)
*داورجشنواره الگوهای برتر تدریس .
*مدرس آموزش خانواده درمدارس ابتدایی.
*عضویت در شورای بررسی پیشنهادات اداره آموزش وپرورش ناحیه۲اصفهان.
*عضویت درشورای نظارت برمدارس غیر دولتی وعلمی آزاد ناحیه ۲ اصفهان.

*مدرس کلاسهای انجمن علمی مدارس ابتدایی.
*طراح سوالات امتحانات نهایی کلاس پنجم درسالهای ۷۳تا۸۰.
*سرگروه آموزشی پایه پنجم ابتدایی به مدت ۵سال.
*عضویت درتیم مصاحبه گران دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان به مدت ۲سال.

فعالیت های پژوهشی:
*بررسی نظریه اسنادی وکاربردآن درآموزش دانش آموزان مدارس خارج ازکشورقطرسال۱۳۸۷.
*بررسی نقش ارزشیابی کیفی،توصیفی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازدیدگاه معلمان دوره ابتدایی ناحیه ۲سال۹۰
*بررسی نقش تکلیف شب درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مقاله)
*تاثیرروش تدریس مشارکتی درتوسعه مهارتهای زندگی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردرس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درسال ۱۳۹۵.
فعالیتهای اجتماعی:
*عضویت درخیریه صاحب الزمان(عج) منطقه جرقویه به مدت ۸سال.
*مدیرعامل خیریه صاحب الزمان(عج)به مدت ۴ سال.
افتخارات شغلی:
*کسب رتبه "کارشناس مسئول برتر" آموزش ابتدایی استان اصفهان درسال۹۱.
*کسب رتبه " معلم راهنمای برتر استانی"درسال۸۲.
*کسب رتبه اول" مسابقه علمی مدیران مدارس "درسطح منطقه درسال ۷۹.